www.doktorsiwik-olsztyn.pl

Świadczenie 500+. Najważniejsze informacje

Lipiec 1, 2019 13:53 30

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Programu: istotne terminy, miejsce składania wniosku, zmiany, które weszły w życie od 1 lipca br.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w Urzędzie Miejskim w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 (dotyczy osób zamieszkałych na terenie miasta Elbląg oraz dotyczy dyrektorów domów pomocy społecznej położonych na terenie miasta Elbląg).

baner 2

Ze względu na uproszczoną formę wniosku zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem następujących kanałów:

 • bankowość elektroniczna
 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
 • PUE ZUS

Warto złożyć wniosek przez internet w dogodnym dla siebie czasie bez konieczności udawania się do Urzędu i oczekiwania w kolejkach.

WAŻNE! Wysyłając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego on-line należy wybrać organ właściwy: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

od 1 lipca 2019 r. – tylko drogą elektroniczną
od 1 sierpnia 2019 r. – drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

Miesiąc złożenia wniosku, a wypłata świadczenia – tabela


Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2019 r.:

 • Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
 • Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
 • Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko:
 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (z zastrzeżeniem opieki naprzemiennej),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach ustala się do dnia 31 maja 2021 r.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.Informacja o przyznaniu świadczenia jest przesyłana na adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej będzie mógł odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
  Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
 • Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 • W przypadku śmierci rodzica (opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka), któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia drugiemu z rodziców dziecka (opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka), jeżeli wniosek zostanie złożony przez drugiego rodzica (opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka) w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica (opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego).