arket

Ścieżka pieszo – rowerowa do Krasnego Lasu gotowa

Listopad 11, 2017 14:24 07

Zakończyła się budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las. 3 listopada nastąpił odbiór techniczny inwestycji.

Projekt pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” był kontynuacją wybudowanego w 2015 roku ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fromborskiej.

Inwestycja zakładała między innymi:

• budowę 2272 m ciągu rowerowo-pieszego o nawierzchni bitumicznej (8 574,21 m2 nawierzchni)

• remont i regulację zjazdów (27 zjazdów indywidualnych do posesji oraz 11 zjazdów publicznych)

• budowę oświetlenia ulicznego – 111 słupów z oświetleniem LED

• budowę 4 zatok autobusowych

• montaż wiat przystankowych – 5 szt. (w tym jedna na istniejącej zatoce autobusowej)

• przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

• oznakowanie i ustawienie obiektów małej architektury – 4 ławki i kosze na śmieci.

Wartość projektu wyniosła 4 468 014,12 zł brutto, z czego 1 677 069,82 zł pochodzi z pozyskanego przez Prezydenta dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.