http://klinikapotocki.com

Czy Elbląg jest przygotowany na zapewnienie szkolnictwa „podwójnemu rocznikowi”? W tej sprawie interpelował Przewodniczący Rady Miasta Antoni Czyżyk

Maj 16, 2019 09:19 21

- Wiemy, że samorządy do przyjęcia podwójnego rocznika zaczęły się przygotowywać w poprzednim roku. Na pewno trudniej będzie się dostać do wybranych klas czy szkół, co będzie wśród młodych ludzi wymagało modyfikacji planów życiowych – czy rozpoczną naukę tam, gdzie będą chcieli czy tam, gdzie będą wolne miejsca – W sprawie „podwójnego rocznika” interpelację złożył Przewodniczący Rady Miasta, Antoni Czyżyk. Odpowiedź Prezydenta wydaje się być uspokajająca.

W 2017 rząd PiS przeprowadził w całym kraju reformę struktury szkolnictwa. Konsekwencją reformy jest tzw. „podwójny rocznik”, co oznacza że w przyszłym roku szkolnym, o miejsca w szkole średniej, walczyć będą nie tylko absolwenci likwidowanych gimnazjów, ale także po raz pierwszy absolwenci ósmej klasy podstawówki.

baner 2

O to jak miasto Elbląg jest przygotowane do tej tej sytuacji zapytał Przewodniczący Rady Antoni Czyżyk:

- Wiemy, że samorządy do przyjęcia podwójnego rocznika zaczęły się przygotowywać w poprzednim roku. Na pewno trudniej będzie się dostać do wybranych klas czy szkół, co będzie wśród młodych ludzi wymagało modyfikacji planów życiowych – czy rozpoczną naukę tam, gdzie będą chcieli czy tam, gdzie będą wolne miejsca. Wielu nauczycieli i samorządowców sceptycznie podchodzi do przewidywanych harmonogramów zajęć szkolnych. Zajęcia będą odbywać się w godz. 8:00 do 17:00 z uwagi na problem z dostępem do specjalistycznych sal lekcyjnych, np. informatycznych czy sportowych. W przypadku techników lub szkól branżowych – warsztatów i sal, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Elbląg chce być stolicą Subregionu, a to się wiąże z dostępem dla młodzieży mieszkającej w gminach ościennych, a jest to oko. 30% wszystkich uczniów w mieście. My potrzebujemy tej młodzieży, która poprzez nasze szkoty przywiązuje się do zamieszkania w naszym mieście.

Uczniom, zarówno Polakom, jak i obcokrajowcom, którzy nie ukończyli szkół podstawowych i gimnazjów w kraju, będzie zdecydowanie trudniej dostać się do szkoły średniej. Jako miasto chcemy być otwarci dla wszystkich, którzy chcą tu mieszkać, uczyć się i pracować.-

Pytanie zatem brzmi:

- Jak miasto Elbląg jest przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 02 września 2019/2020 uwzględniając moje wątpliwości i tezy?- kontynuuje Przewodniczący Rady

Prezydent Witold Wróblewski uspokaja, podając kilka argumentów przemawiających za tym, że nasz samorząd wystarczająco wcześniej podjął odpowiednie działania, by poradzić sobie z problemem „podwójnego rocznika”.

- W roku 2016, przy tworzeniu projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do ustroju szkolnego, uwzględniono konieczność przyjęcia na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół ponadpodstawowych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych.-

Poniżej prezydent wymienia jakie działania podjęto:

Rada Miejska podjęła uchwałę o włączeniu 3 gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych (Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 9) oraz zmianie siedziby niektórych szkół (III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych nr I Centrum Kształcenia i ustawicznego), co pozwoli na prowadzenie postępowania rekrutacyjnego w tym samym czasie, ale dla odrębnych typów szkół:

- W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 2 funkcjonują obecnie klasy licealne Od 1 września 2019 roku, po wygaśnięciu oddziałów gimnazjalnych, w szkołach powstaną oddziały dla absolwentów szkół podstawowych. Liczba uczniów kończących gimnazjum i szkoły podstawowe wynosi 1900. Biorąc uwagę również uczniów spoza naszego miasta, elbląskie szkoły średnie przygotowują się na przyjęcie 2900 uczniów klas pierwszych.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019r. ukończą naukę w szkole podstawowej, będą przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum ubiegać się będą o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum, co oznacza, że absolwenci nie będą rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnego typu szkoły.

Odbyło się specjalne spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono ofertę edukacyjną poszerzoną o nowe zawody:

- Od Wielu miesięcy samorząd prowadził działania przygotowawcze. Odbyło się spotkanie z rodzicami w auli PWSZ, którego tematem była oferta edukacyjna elbląskich szkół oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, zorganizowano IV edycję Elbląskich Targów Pracy i Edukacji, wydano informator dla gimnazjalistów i ósmoklasistów, odbyły się Wizyty przedstawicieli szkól w gimnazjach szkołach podstawowych. Szkoły organizują drzwi otwarte oraz wydają ulotki zachęcające do podjęcia nauki w ich szkole. W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego dyrektorzy szkół poszerzyli swoją ofertę o nowe zawody: technik programista, technik rachunkowości, technik usług kelnerskich, technik robót wykończeniowych (…).-

Każdy dyrektor placówki szkolnej przeanalizował możliwości swojej szkoły i określił jaką maksymalną liczbę oddziałów klas I może utworzyć od 1 września 2019 r.

- Przeprowadzono analizę współczynnika zmianowości w szkołach, z której wynika, iż zajęcia dydaktyczne w szkołach będą odbywały się jak dotychczas, w godzinach 8:00-16:00. Każdy Dyrektor szkoły przeanalizował także możliwości swojej szkoły (biorąc pod uwagę liczbę sal dydaktycznych, pracowni do kształcenia zawodowego oraz kadrę pedagogiczną) i określił jaką maksymalną liczbę oddziałów klas I może utworzyć od 1 września 2019 r. Liczba przygotowanych miejsc jest wystarczająca dla absolwentów szkół podstawowych i uczniów kończących gimnazja.-

Z przedstawionych argumentów wynika, że w Elblągu nie spotkamy się z problemem braku miejsc w wymarzonej szkole. Czy rzeczywiście tak będzie, przekonamy się we wrześniu.